Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego

Szewskiedodatki.pl

 

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.DOSTAWA

6.PŁATNOŚĆ

7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.DANE OSOBOWE

   10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. DEFINICJE
użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

.    1.1.  HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

.    1.2.  KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

.    1.3.  KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

.    1.4.  KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

.    1.5.  KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

.    1.6.  PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

.    1.7.  REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

.    1.8.  REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana 
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

.    1.9.  SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem Szewskiedodatki.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o 
świadczenie Usługi elektronicznej.

.    1.10.  SPRZEDAWCA – Beata Pisula prowadząca działalość gospodarczą pod nazwą Sprzedaż artykułów szewskich Beata Pisula ul. Zagórna 14/21 , 00-441 Warszawa wpisany do centralnej ewidencji i informacji o działolności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP 5261044996, Regon 011206322, adres poczty elektronicznej bbeatapisula@gmail.com. Lub Darpis6@gmail.com nr. Tel +48 603 061 409 i + 48 601 209 650 opłata jak za połączenie standartowe – wg. cennika właściwego operataora.

.    1.11.  STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

.    1.12.  UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego 
zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

.    1.13.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za 
pośrednictwem Sklepu internetowego.

.    1.14.  USŁUGODAWCA – Beata Pisula prowadząca działalość gospodarczą pod nazwą Sprzedaż artykułów szewskich Beata Pisula ul. Zagórna 14/21 , 00-441 Warszawa wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działolności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nr. 4477M       NIP 5261044996, Regon 011206322, adres poczty elektronicznej bbeatapisula@gmail.com. Lub Darpis6@gmail.com nr. Tel +48 603 061 409 i + 48 601 209 650 ( opłata jak za połączenie standartowe – wg.cennika właściwego operatora.

1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

.    2.1.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

.    2.2.  Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

.    2.3.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje 
warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

.    2.4.  Sklep Internetowy pod nazwą: Szewskiedodatki.pl prowadzony jest przez:

.    Beata Pisula prowadząca działalość gospodarczą pod nazwą Sprzedaż artykułów szewskich Beata Pisula ul. Zagórna 14/21 , 00-441 Warszawa wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działolności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nr. 4477M , NIP 5261044996, Regon 011206322, adres poczty elektronicznej bbeatapisula@gmail.com. Lub Darpis6@gmail.com nr. Tel +48 603 061 409 i + 48 601 209 650 ( opłata jak za połączenie standartowe – wg. cennika właściwego operatora.

NR. NIP 5261044996

NR. Regon 011206322

Adres poczty elektronicznej – bbeatapisula@gmail.com

                                            Darpis6@gmail.com

Adres strony internetowej – Szewskiedodatki.pl

Numery tel: +48 603 061 409 lub +48 601 209 650

.    2.5.  Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

.    2.5.1.  Konto Klienta w Sklepie internetowym;;

.    2.5.2.  Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

.    2.6.  Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

.    2.6.1.  Komputer z dostępem do Internetu;;

.    2.6.2.  Dostęp do poczty elektronicznej.

.    2.6.3.  Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;;

.    2.6.4.  Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, 
JavaScript i cookies;; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

.    3.1.  W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i 
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

.    3.2.  Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

 .    3.3.  Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych: 
3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. 
3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: Imię i Nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

.    
3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

.    3.4.  Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

.    3.5.  Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

.    3.6.  Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

.    3.6.1.  Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas 
nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu 
wypowiedzenia.

.    3.6.2.  Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas 
nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.

.    3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

.    3.6.4.  Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

.    4.1.  Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

.    4.2.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce , koszty dostawypod adresem: www.szewskiedodatki.pl/koszty-dostawy.

.    4.3.  Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

.    4.4.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: Imię i Nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego ,produkt ilość produktu, miejsce I sposób dostawy produktu, sposób płatności.

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola “ ZLÓŻ ZAMÓWIENIE”

.    4.6.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

.    4.7.  W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

5. DOSTAWA

  5.1.  W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym, została zawart Umowa sprzedaży.

5.2.  Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
 transportem własnym lub
 za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.3.  Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczy Pospolitej.

5.4.  Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce koszty dostawy pod adresem: szewskiedodatki.pl/koszty dostawy.

5.5  Po dokonaniu zamówienia klijent otrzymuje wiadomość e-mail o przyjętym zamowieniu.

 

6. PŁATNOŚĆ

 

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

.    6.1.1.  Za pobraniem

.    6.1.2.  Przelewem bankowym lub kartą płatniczą (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu szewskiedodatki.pl w zakładce kontakt i w niżej wymienionym regulaminie) lub w formie przedpłaty, brak otrzymania wpłaty na rachunek bankowy w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje usunięcie zamówienia.

 

             Nr. rachunku bankowego Beata Pisula:  84 1440 1299 0000 0000 1607 5825.     

                                                                   

   6.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą kredytową obsługuje firma Blue Media S.A.

„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.

W Blue Media akceptowane są płatności następującymi kartami:

 

- Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club, JCB, MasterCard Mobile

 

Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy i wygodny sposób zapłaty. Pozwala akceptować płatności kartą wydaną w Polsce, jak również za granicą. Dodatkowe zabezpieczenia gwarantują bezpieczeństwo takich transakcji, a liczba osób dokonujących w ten sposób płatności stale wzrasta.

 

 Usługa polega na pełnej integracji procesu płatności w sklepie internetowym z systemem bankowym. Podczas finalizowania zakupu wszystkie dane przelewu są wypełniane automatycznie, a ich edycja jest zablokowana. Dzięki temu kupujący nie musi ręcznie wprowadzać kwoty ani numeru zamówienia, numeru rachunku, nazwy sklepu i innych danych niezbędnych do poprawnego wykonania wpłaty, a pomyłka jest niemożliwa.

 

Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Haffnera 6, kod 81-717.
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 złotych (wpłacony w całości).

        

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

.    7.1.  Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul. Zagórna 14/21 ,00-441 Warzawa.

.    7.2.  Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

.    7.3.  W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

.    7.4.  Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

.    7.5.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2;; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;; (6) dostarczania prasy;; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

.    8.1.1.  Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu 
niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

.    8.1.2.  Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ul. Zagórna 14/21 , 00-441 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bbeatapisula@gmail.com.

.    8.1.3.  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

.    8.1.4.  Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego

.    8.2.1.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres : ul.Zagórna 14/21 , 00-441 Warszawalub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bbeatapisula@gmail.com.

.    8.2.2.  Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

.    8.2.3.  Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

.    8.2.4.  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

.     

9. DANE OSOBOWE

.    9.1.  Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Beata Pisula prowadząca działalość gospodarczą pod nazwą Sprzedaż artykułów szewskich Beata Pisula ul. Zagórna 14/21 , 00-441 Warszawa wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działolności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nr. 4477M , NIP 5261044996, Regon 011206322, adres poczty elektronicznej bbeatapisula@gmail.com. Lub Darpis6@gmail.com nr. Tel +48 603 061 409 i + 48 601 209 650.

.    9.2.  Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

 

.    9.3.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

.    9.4.  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w 
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

10. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

.    10.1.  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

.    10.2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);; Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.);; Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 
lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu;; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie;; a umowa wchodzi w

zakres tej działalności.

.    10.3 Sprzedający zastrzga sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu w dowolnum czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyrażnego ich wskazania i umieszczenia na stronie sklepu intrnetowego. W przypadku klijentów zarejestrowanych będą oni związani postnowieniami nowego regulaminu.

.    10.4.  Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: Szewskiedodatki.pl/regulamin.oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

.    10.5.  Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, specyfikacji zamówienia I pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległosć.

.    10.6.  Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

.    10.7  Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 

.   10.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2014r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl